Kategori: Bjerndrup

Hjemmefødninge, fæstebønder og tyske aner

IMG_3101

Vi har igen taget en hæsblæsende tur gennem slægstsforskningsarkiverne. Jeg har brug for at slå ned et sted. Her kommer det!

Jürgen Hansen Bühnsen, født 1750. Min tip-tip-tip-tip oldefar, når jeg følger min bedstemors fars linje. Hvor Jürgen fødes vides ikke, heller ikke hvor og hvornår, han er død. Men hans navn lyder umiskendeligt tysk! ifølge en flittig slægtsforsker fra Tyskland, som jeg støder på i min research, er Jürgen Hausvater og Bohlsmann. Han er den sidste, der er oplysninger om i hans linje. Længere tilbage kan jeg ikke komme. Ifølge et leksikon over historiske erhverv i Slesvig-Holsten var en Bohlsmann i Herzogtum Schleswig en, der har et bol, altså en gård. Jürgen har været gårdmand. Men ifølge min private kilde, har han været “zum adlichen Gute Ahretoft gehörig”, ligesom hans søn Jes, født i 1771, har været det.

Hvad betyder det og hvor ligger Ahretoft? Og adeligt? Min første indskydelse er, at Ahretoft må være et gods, der ligger i Tyskland, og jeg søger på godser med sådan et navn. Men det viser sig, at Ahretoft er det tyske navn for Årtoft. Og Årtoft ligger ikke i Tyskland, men i Danmark, faktisk ikke mere end et par km fra Bjerndrup, hvor min bedstemor er født. Nu ligger der en plantage.

Den del af min bedstemors familie har altså boet omtrentligt det samme sted i godt 250 år. Følger jeg linjen af Hansen’er tilbage op igennem tiden til bedstemors far, som var landmand, så er der desuden god grund til at tro, at de alle har været bønder. Det er tankevækkende! Har ingen af dem haft lyst til at rejse ud? Komme ud på eventyr? Nye udsigter og horisonter? Er det ikke meget almindeligt menneskeligt at ville opleve verden? Er hele min familie bønder og hjemmefødninge?

Jeg leder efter en forklaring. Hvad betyder det at være bonde på det her tidspunkt i historien? Årtoft har åbenbart hørt sammen med Søgård Gods, der var det største gods i Slesvig. Ahlefeldt’erne har siddet på magten her i 300 år. Landbrugets ejerforhold har på denne her tid været organiseret i fæstevæsnet. Dvs. at udtrykket “Zum adlichen Gute Ahretoft gehörig”  næsten kun kan betyde, at Jürgen og Jes har begge været fæstebønder under Årtoft, som nok har været en storgård, der har ligget under Søgaard Gods.  Men den sidste Ahlefeldt døde i 1722, og godset blev solgt. Så Jürgen og hans søn har været fæstebønder under en vis landråd Godske von Thiesen og senere, i 1786, grev Werner von der Schulenburg. Som fæstebønder har de skullet betale en årlig ydelse til herremanden som betaling for brugen af fæstegårdens bygninger og jord. OG desuden gøre hoveri, det vil sige pligtarbejde for godsejeren. OG betale tiende  – en tiendedel af indkomsten til kirken. En tiendel! OG forskellige skatter til staten. Godsejeren har selvfølgelig haft ansvaret for, at de skatter blev betalt, og hvis Jürgen og Jes ikke kan betale, ja så må godsejeren jo lægge ud, og står de i gæld til godsejeren. Sådan har fæstevæsnet fungeret i kongeriget Danmark. Som en tilføjelse bliver Stavnsbåndet også indført i Danmark i perioden 1733. Officielt for at godsejerne kan skaffe fæstere til ledige gårde, og for at der kan udskrives tilstrækkeligt med soldater til landmilitsen. Størst betydning har det for sønnerne i familien, der er bundet til deres (hjem-)stavn fra de er 14. til de er 40 år. Det ophæves først i 1788-1800, i etaper vel at mærke – mod at godsejerne ikke længere har ansvar for at stille soldater.

Jeg kommer igen i tanker om, at jeg jo skal passe lidt på med, hvad jeg kalder Danmark. På Søgård Gods indføres ganske vist arvefæste og selveje af von der Schulenburg, og hoveriet afløses istedet af afgift. Men det ser ikke ud til at hertugdømmerne er pligtige til at følge alle dele af Jyske Lov. Der har i Sønderjylland også eksisteret en anden form for begrænsning af bøndernes frihed, som ikke kun omfatter bindingen til gården og tjeneste på godset. Den omfatter både mænd og kvinder og dermed f.eks. også indgåelse af ægteskab: Livegenskabet. Det bliver indført i 1614 på de adelige godser i det meste af Holsten og dele af Slesvig, men når åbenbart aldrig til Kongeriget. Ophæves endeligt i 1805.

Det gør mig lidt oprørt at finde ud af, at folk i min slægt har levet under sådan nogle forhold. Ikke at jeg synes, jeg kender disse mennesker. Det er jo så abstrakt med en tip-tip-tip-tip. Men en bestemt kultur er vel ikke sådan lige at tage livet af. Og noget bliver vel videregivet til de næste generationer. En indstilling, en måde at se tingene på, i bedste fald en fornuftig pragmatisme måske? Men er det egentlig muligt for mig – her 250 år efter – at  sidde og dømme om de forhold?

De higer og søger…

Billeder fra en hæsblæsende tur til Sønderjylland d. 21. – 23. marts 2016. En tredages Tour de Force i slægstsforskning og mental arkæologisk udgravning i lanskaber, lokalarkiver, familiealbummer, kirkebøger, kirkegårde og sågar bogstaveligt talt den Sønderjyske muld.

Foto: Katrine Nilsen

Jagten på “Æ hjemmen”

Bjerndrupmark (Mandag d. 21. marts 2016) Foto: Katrine Nilsen

Vi kører rundt i det sønderjyske, forsøger at forbinde de steder, som min bedstemor gennem sit liv har været knyttet til.

Vi starter med at forsøge at finde “Æ hjemmen”, bedstemors fødegård. Den skulle ligge på Bjerndrup Mark lidt uden for Bjerndrup. Vi har faktisk en adresse og er fuldt udstyret med Google maps, men enten er det de små snørklede veje, der bringer os på afveje eller også er det landskabet, de mange pløjemarker, der forvirrer os. Overalt er jorden sort. Vi passerer flere gårde undervejs, og alle er potentielt min bedstemors “hjemmen”. Vi er faret vild.

Da vi stopper bilen et øjeblik for at orientere os, bestiger jeg diget langs vejen for at se, om det dog ikke skulle ligge deroppe. Endnu en pløjemark med sort, tung muld. Jeg mener at gården skal ligge på en mark, og at den skulle være hvidkalket. Jeg øjner også et hvidt hus derude mellem træer.

Det er da jeg står deroppe, at jeg lægger mærke til blæsten. Den er kraftig og har et godt tag i mig. Det får mig til at tænke på, at jeg et sted har læst, at store dele af egnen har ligget hen som hedeslette engang, Tinglev-sletten hed den vist, og at bønderne med tiden har lært sig at sætte læhegn for at tæmme vinden.

Længere nede ad vejen finder vi bedstemors “hjemmen”. Det er ikke hvidkalket, men står med nye, røde mursten. Alt ser ud til at være nyt, stuehuset, staldbygningerne. På den anden side af vejen, bag læhegnet, kører en stor traktor rundt, en dreng kommer løbende ud på vejen med kurs mod matriklen. Vi synes pludselig, at vores rekognocering bliver meget tydelig. Vi har hørt historier om, at tyvebander, folk der kommer forbi og “glemmer at banke på” er blevet et stort problem i det sønderjyske efter at Schengen-aftalen er trådt i kraft og grænserne er blevet åbnet. Så vi lister bilen videre ud af vejen og prøver at gøre som om, vi ikke er der.

 

Et vidensbyrd fra fortiden

Idag viser Anette mig en samling af papirer og dokumenter, som har tilhørt Bedstemor. Samlingen består af postkort, fotos, sanghæfter, pamfletter, udklip m.m. En genstand bliver dog særligt fremhævet. Et sort stilehæfte, tæt beskrevet, med sirlig skråskrift og krøllede bogstaver. Hæftet har tydeligvis tilhørt Bedstemor og Anette mener at det stammer fra hendes ophold på Den Tyske Folkehøjskole i Tinglev. Hun ved dog ikke med sikkerhed, hvornår Bedstemor gik der, men tror det må have været en gang i 1930’erne.
Størsteparten af stilene er skrevet på tysk og formodentlig med gothiske bogstaver. Vi opgiver derfor i første omgang at oversætte disse. Vi bliveer dog begge fascinerede af den allerførste  tekst i stilehæftet Mit Hjem, som er skrevet på dansk. Den er en udførlig beskrivelse af Bedstemors barndomshjem og familiesituation på det tidspunkt, hvor stilen er skrevet. Tættere på et videsudsagn kan vi vel næppe komme!!!
Vi er dog stadig nysgerrige på, hvad indholdet er i resten af stilene og beslutter os derfor for, at tage det med, når vi skal besøge Jette Lund på onsdag, og høre om hun evt. kan oversætte det for os.

Stilehæfte

Fil 17-03-2016 21.41.09_Banner_02Et sort stilehæfte, tæt beskrevet, med sirlig skråskrift og krøllede bogstaver. Hæftet har tydeligvis tilhørt Bedstemor, fra hendes ophold i 1938 på Den Tyske Folkehøjskole i Tinglev. Størsteparten af stilene er skrevet på tysk, med gothiske bogstaver. Den første stil Mit hjem er dog skrevet på dansk:

1. Hold.

Mit Hjem

Jeg er født paa Bjerndrup-Mark, d. 15. Okt. 1920 og døbt i Kliplev Kirke, og gaaet i Bjerndrup til Skole.
Min Fader har 80 Tønder Land, saa der er jo lidt at bestille. Min ældste Broder Hans og min yngste Broder Iver er hjemme, i denne Tid, fra 1. Maj til Juni, stryger de mange Tørv.
I Hjemmet er vi vokset 9 Søskende op, saa det har ikke altid været let for Mor, da min Fader var med i krigen i 4 Aar.
Hjemme har vi en Have som er anlagt i 1934, saa den er lidt svær med at holde ren, der gror mange Pil, Gran og Hyldebærtræer i den. Æbletræer kan ikke gro da Muldjorden ikke er saa god, Blommer kan nok gro. Det ser også smukt ud ni i Foraaret, da alle Bladene springer ud, om Vinteren er det bart hjemme. Da min fader overtog Gaarden var det meste Lyng Marker, der er derfor ogsaa megen Mose dertil.
I Stalden kan der staa 30 Stykker Kvæg. 12 Malkekøer og (?est), små smaa Kalve og Kvier. I Hestestalden kan der staa 3 Heste, den ene af dem er 24 Aar gammel, en g. Svend.
I den ene Lade er Kornkulen, i den anden staar alle Arbejdsvognene og m.m.
Et Hønsehus hvor der gaar 90 Høns, det bliver gjort rent hver Onsdag og Lørdag, paa Hønsehuset er der Paptag og 2 store Vinduer.

Foto: Katrine Nilsen